Screen Shot 2013-07-13 at 01.57.50

Vanaf 1 januari 2013 worden de tarieven door de Nederlandse Zorgautoriteit” (=overheid) wettelijk vastgesteld. Een tarievenlijst alleen geeft nog geen goed inzicht in de totale kosten voor jouw specifieke behandeling.

Een orthodontische behandeling is voor niemand gelijk. Ook kan de duur van de behandeling sterk verschillen. U ontvangt, na het eerste consult, en voordat de behandeling begint een geschatte kostenbegroting. Hierin staat vermeld hoe de geschatte kosten over de behandelingsperiode gespreid in rekening wordt gebracht.

Klik hier voor de tarievenlijst van de NZA

Over de Nederlandse Zorg Autoriteit:

De Nederlandse Zorgautoriteit is marktmeester in de zorg. In haar rol als regelgever stelt de NZa tarieven, prestaties en budgetten vast waar dat moet. Waar het kan, laat ze deze regulering los en mogen verzekeraars en zorgaanbieders zelf onderhandelen over de inhoud, de prijs, de kwaliteit en doelmatigheid van de te leveren zorg.

De NZa adviseert de minister over de spelregels die nodig zijn in de zorg en signaleert mogelijke inconsistenties en belemmeringen. De adviezen van de NZa zijn gebaseerd op feiten, op onderzoeksdata en analyse.

De NZa houdt toezicht op de drie publieke belangen in de zorg:

Transparante informatie: Heldere informatie over de inhoud van het zorgaanbod, de kwaliteit van de zorg en de prijs van het aanbod is essentieel voor een goede zorginkoop door verzekeraars en voor het keuzeproces van verzekerden. De NZa legt transparantieverplichtingen op aan verzekeraars en zorgaanbieders en kan handhavend optreden als zij niet aan die verplichtingen voldoen.
Toegankelijkheid: De zorg moet toegankelijk zijn. Dat wil zeggen dat mensen binnen redelijke reisafstand, binnen een redelijke tijd en onder redelijke voorwaarden toegang hebben tot de juiste zorg. Voor een aantal zorgsoorten (bijvoorbeeld acute zorg) is daar een wettelijke norm voor vastgesteld. Per sector volgt de NZa of de toegankelijkheid van de zorg voldoende blijft en adviseert de minister als er sprake is van een probleem.
Betaalbaarheid: De zorg moet betaalbaar blijven. De premie voor de basisverzekering moet betaalbaar blijven en we moeten de collectieve kosten in de hand houden. Nu, maar ook in de toekomst. Dit vraagt om heldere keuzes: welke zorg is noodzakelijke basiszorg, waar ligt de eigen verantwoordelijkheid van de consument en op welke manier zorgen we ervoor dat de zorg van goede kwaliteit blijft én zo efficiënt mogelijk wordt geleverd?
bron: www.nza.nl